Obchod je momentálně uzavřen, objednávky lze realizovat jen v rámci našich otevíracích hodin!!

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu Xpress Kebab Pizza

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) podmínky pro nákup zboží v internetovém obchodu s potravinami a nápoji, který provozuje společnost Farebo s.r.o., se sídlem Mikoláše Alše 2095/10 Most ,IČO: 28734611 DIC: CZ28734611  na internetové stránce xpresskebabpizza.cz (dále jen „Prodávající“), na které společnost Farebo s.r.o. jako prodávající nabízí zboží, které zákazník může prostřednictvím  internetové stránky objednat a koupit (dále jen „Internetový obchod“).
  2. Předmětem prodeje v Internetovém obchodě jsou hotová jídla a nápoje.

 

Každá položka Zboží má svoji specifikaci (kód výrobku, název, cenu za gramáž, apod.)

 1. Zboží, včetně cen zobrazené na Internetové stránce neregistrovanému uživateli se vztahuje k prodejně či jiné provozovně společnosti uvedené na Internetové stránce a označenému jako výdejní místo příslušné dle adresy pro doručení uvedené v Objednávce (dále jen „Výdejní místo“).

 

 1. Znění těchto VOP je společnostFarebo s.r.o. oprávněna kdykoliv bez dalšího jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
 1. KUPNÍ SMLOUVA
  1. K prodeji Zboží nabízeného společností Farebo s.r.o. v Internetovém obchodě dochází na základě kupní smlouvy uzavřené v souladu s těmito VOP mezi společností Farebo s.r.o, jako prodávajícím a zákazníkem splňujícím podmínky těchto VOP, jako kupujícím (dále jen „Kupní smlouva“).
  2. Kupujícím zboží v Internetovém obchodě na základě Kupní smlouvy může být právnická osoba nebo fyzická osoba plně svéprávná, která vysloví souhlas s těmito VOP, dá souhlas se zpracováním svých osobních údajů a řádně se zaregistruje na Internetové stránce (dále jen „Zákazník“).
  3. Předmětem Kupní smlouvy je prodej zboží nabízeného v Internetovém obchodě.
  4. Kupní smlouva mezi prodávajícím a Zákazníkem je uzavřena okamžikem potvrzení Objednávky Zákazníka prodávajícím.
  5. Vlastnické právo k zakoupené věci přechází na Zákazníka jako kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny za příslušnou věc v souladu s těmito VOP.
 2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ
  1. Objednávku zboží v internetovém obchodě lze provést pouze na adresu do České republiky a prostřednictvím k tomu určeného interaktivního objednávkového formuláře umístěného na Internetové stránce (dále jen „Objednávka“). Podmínkou úspěšného dokončení a odeslání Objednávky je označení objednávaného zboží, potvrzení kupní ceny za Zboží a řádné a úplné vyplnění všech povinných údajů.
  2. Po odeslání řádně a úplně vyplněné Objednávky obdrží Zákazník na svoji e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce systémem Internetového obchodu automaticky generovanou e-mailovou zprávu obsahující potvrzení prodávajícím o přijetí Objednávky, přičemž tato zpráva nepředstavuje potvrzení Objednávky ze strany prodávajícího. . Následně obdrží Zákazník na svoji e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce potvrzení Objednávky prodávajícího, spolu s její rekapitulací. Pro vyloučení veškerých pochybností se konstatuje, že teprve okamžikem doručení potvrzení Objednávky prodávajícího spolu s její rekapitulací dle předchozí věty je uzavřena Kupní smlouva.
  3. Každá odeslaná Objednávka je považována za závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy. Před odesláním Objednávky bude zákazníkovi umožněno zkontrolovat a případně měnit vstupní údaje, které do Objednávky vložil.
  4. Zákazník může svoji objednávku zrušit pouze do okamžiku zahájení expedice objednaného zboží. V takovém případě má prodávající nárok na náhradu všech výdajů, včetně škody, které ji v souvislosti s takovým zrušením Objednávky vznikly.
  5.  Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit Objednávku nebo její část zejména v případě, že se objednané zboží během vyřizování Objednávky přestane vyrábět nebo dodávat České republiky nebo pokud bude prodej takového zboží na území České republiky zakázán, případně se výrazným způsobem změní jeho cena nebo jiné podmínky jeho dodání. O zrušení objednávky bude Zákazník informován.
  6. Pokud již Zákazník před zrušením Objednávky uhradil kupní cenu Zboží nebo její část, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu. V případě zrušení Objednávky Zákazníkem dle odst. 3.4 tohoto článku VOP, je prodávající oprávněna jednostranně započíst veškeré své případné pohledávky za zákazníka oproti pohledávce zákazníka na vrácení kupní ceny Zboží nebo její části.
 3. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA, BEZPEČNOST, OSOBY VYLOUČENÉ Z UŽITÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU
  1. Při registraci zákazníka na Internetové stránce je zákazník povinen uvést přesné a pravdivé údaje. Pokud dojde u zákazníka ke změně údajů, je povinen takovou změnu oznámit bezodkladně prodávajícímu. Ke zrušení registrace je nezbytné, aby Zákazník kontaktoval zákaznickou linku nebo postupoval v souladu s pokyny uvedenými na Internetové stránce.
  2. Prodávající je oprávněna okamžitě pozastavit či zrušit registraci zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že Zákazník porušuje tyto VOP. Zánikem či zrušením registrace Zákazníka nejsou dotčena ta ustanovení VOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.
  3. Během registrace je zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladuprodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupnění svého hesla třetí osobě.
  4. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Internetového obchodu, jeprodávající oprávněna účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla.
  5. Prodávající neodpovídá zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.
 4. OCHRANA PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
  1. Vlastníkem a provozovatelem Internetové stránky je společnost Farebo s.r.o., která je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna vykonávat majetková práva k Internetové stránce. SpolečnostiFarebo s.r.o. svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, a to včetně vizualizace a designu Internetové stránky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k databázím Internetového obchodu na Internetové stránce.
  2. Každý, kdo navštíví Internetovou stránku je uživatelem této Internetové stránky (dále jen Uživatel“) a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy a rozhodnutími orgánů státní správy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a právaprodávajícího ani práva ostatních Uživatelů.
  3. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
   • užívat jak celek, tak i jednotlivé součásti Internetové stránky jinak, než pro vlastní potřebu, tj. zejména nebude nad rámec své potřeby kopírovat, stahovat a šířit její obsah;
   • zasahovat jiným Uživatelům do užívání Internetové stránky a jakýmkoli způsobem jim v užití Internetové stránky bránit;
   • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu prodávajícího do obsahu či technické podstaty Internetové stránky;
   • zasahovat do bezpečnosti Internetové stránky;
   • využívat Internetovou stránku pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv, zasílat na tuto Internetovou stránku viry nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
   • zasílat na Internetovou stránku zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy;
   • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity Uživatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů.
  4. ZNEUŽITÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU
   1. Zneužití Internetového obchodu je zakázáno. Za zneužití je považováno zejména:
    • šíření obsahu, který je obtěžující, hanlivý, proti lidské důstojnosti, diskriminující z hlediska náboženství, vyznání, barvy pleti, rasy nebo pohlaví, který propaguje násilí či jakékoli další protiprávní jednání či porušování sektorových pravidel;
    • šíření obsahu, který ohrožuje veřejný pořádek nebo oprávněné zájmy jiného Zákazníka, Uživatele čiprodávajícího;
    • získávání neoprávněného přístupu k jiným počítačovým systémům;
    • narušování možnosti užití Internetové stránky jinému Zákazníkovi;
    • porušování práv týkající se užití veřejné sítě elektronických komunikací;
    • narušování nebo přerušování sítí nebo internetových stránek spojených s Internetovou stránkou;
    • tvorba, šíření či skladování elektronických kopií dokumentů a materiálů, které jsou chráněny autorským právem bez předchozího souhlasu jejich vlastníka.
   2. Prodávající je oprávněna závadný obsah z Internetové stránky odstranit a požadovat a vymáhat po Uživateli, který zneužitím Internetového obchodu způsobil prodávajícímu škodu, uhrazení této škody v plné výši. Škodou se rozumí jakákoli škoda způsobená prodávajícímu nebo škoda, kterou vůči prodávajícímu  uplatnily třetí osoby, kterým v důsledku zneužití Internetového obchodu Uživatelem vznikla škoda. Škodou se rozumí jak přímá škoda, tak jakékoli nezbytně vynaložené náklady a výlohy spojené s uplatnění práva na náhradu škody a odstranění závadného stavu, který zneužitím Internetového obchodu vznikl. Za škodu je považována také peněžitá pokuta, kterou příslušný správní orgán udělil prodávajícímu za porušení právních předpisů jako důsledek zneužití Internetového obchodu Uživatelem.
  5. DOSTUPNOST A ODPOVĚDNOST
   1. Prodávající vyvíjí maximální úsilí ke zkvalitnění fungování Internetového obchodu. Přesto, s ohledem na technické aspekty provozu a fungování Internetového obchodu/Internetové stránky, nemůže Zákazníkovi poskytnout garanci stoprocentní dostupnosti Internetového obchodu/Internetové stránky a jeho bezporuchovosti.
   2. Prodávající si vyhrazuje právo omezit přístup Uživatelů k Internetovému obchodu/Internetové stránce na dobu nezbytně nutnou k provedení oprav, údržby nebo upgradu systému či implementace nových prvků systému.
   3. Prodávající usiluje o co nejširší dostupnost služeb Internetového obchodu a jejich postupné rozšiřování do dalších regionů a měst v ČR. Informaci o dostupnosti služeb Internetového obchodu Zákazník získá v procesu zadávání Objednávky.
   4. Přestože prodávající vynakládá maximální úsilí, aby zajistila přesnost, věcnou správnost a aktuálnost obsahu Internetové stránky, není možné Uživateli vždy toto garantovat. Z uvedeného důvodu prodávající neposkytuje žádnou záruku v tomto smyslu a není odpovědná za chyby, opomenutí nebo technické obtíže, které se při užití Internetové stránky/Internetového obchodu mohou objevit. Pokud seprodávající dozví o nesprávnosti obsahu a pokud to bude technicky možné a ekonomicky únosné, provede opravu obsahu pokud možno v co nejkratší době.
   5. Prodávající nenese odpovědnost zejména za:
    • obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Internetové stránky, odkazy na stránky třetích osob umístněné na Internetové stránce, reklamu, popřípadě jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Internetové stránky;
    • obsah umístěný na Internetovou stránku bez jejího souhlasu a vědomí, jestliže pro prodávajícího není technicky možné a ekonomicky únosné jeho umístění a užívání zabránit;
    • nekompatibilitu Internetové stránky s koncovým zařízením, softwarem Zákazníka nebo s jeho připojením k síti elektronických komunikací;
    • technické obtíže, včetně chyb a výpadků spojení s Internetovou stránkou.
   6. Ustanoveními tohoto článku není dotčena odpovědnost prodávajícího za vady produktů, které prostřednictvím Internetového obchodu zákazník nakoupil ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
  6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM
   1. Prodávající postupuje při zpracování osobních údajů zákazníka v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochranně osobních údajů“), a se získanými osobními údaji nakládá jako s důvěrnými.
   2. Zákazník uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) podle § 5 Zákona o ochraně osobních údajů. Zákazník souhlasí, aby jeho Údaje byly zpracovávány rovněž zpracovateli a dalšími příjemci pověřenými prodávajícím, a to za použití manuálních a/nebo automatizovaných způsobů zpracování, a to i v případě, že při tomto poskytnutí Údajů dojde k jejich přenosu mimo území České republiky. Aktuální seznam zpracovatelů a dalších příjemců, kterým mohou být Údaje zpřístupněny, je k dispozici na Internetové stránce.
   3. Zákazník dává prodávajícímu, případně dalším příjemcům, souhlas ke zpracování jím poskytnutých Údajů za účelem:
    • provozování Internetového obchodu k prodeji zboží, zejména přijetí Objednávky, jejímu zpracování, doručení Zboží do místa určení, platebních transakcí, vyúčtování kupní ceny za Zboží, komunikaci se Zákazníkem během realizace Objednávky apod.;
    • poskytnutí informací Zákazníkovi o produktech, službách a slevových nabídkách prodávajícího (zejména e-mailem, telefonicky, prostřednictvím SMS nebo MMS zpráv);
   4. Zákazník uděluje svůj souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů po dobu platné registrace.
   5. Prodávající prohlašuje, že údaje budou zpracovávány pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu.
   6. Údaje zákazník poskytuje dobrovolně, a to prostřednictvím webové aplikace Internetového obchodu/Internetové stránky.
   7. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovatprodávajícího o změně ve svých Údajích.
   8. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Údajů.
   9. Souhlas dle tohoto článku můžete Zákazník kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným na adresu sídla společnosti Farebo s.r.o.
   10. Zákazník má právo:
    • na informaci ohledně zpracování údajů, a to na základě písemné žádosti o informaci ohledně zpracování údajů, a prodávající je povinna takovou informaci bez zbytečného odkladu poskytnout; obsahem sdělení prodávajícímu pak vždy bude informace o:
     • účelu zpracování Údajů;
     • Údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
     • povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Zákazníka; a
     • příjemci, případně kategoriích příjemců Údajů.
    • na přístup k Údajům;
    • požadovat opravu Údajů v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů;
    • kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručenýmprodávajícímu a
    • pokud se Zákazník domnívá, že prodávající, zpracovatel či další příjemce provádí zpracování Údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování:
     • požádat prodávajícího, zpracovatele či dalšího příjemce o vysvětlení;
     • požádat, aby prodávající, zpracovatel či další příjemce odstranil takto vzniklý stav;
     • nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za zboží dle Kupní smlouvy (dále jen „Kupní cena“) a příslušnou částku daně z přidané hodnoty odpovídající Kupní ceně v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  2. Ke stanovení Kupní ceny jsou rozhodující částky uvedené jako ceny u příslušného zboží na Internetové stránce k okamžiku odeslání Objednávky.
  3. Kupní cenu je možné uhradit kterýmkoliv z těchto způsobů, který je Zákazník povinen zvolit v Objednávce:
   • platební, debetní a kreditní kartou VISA nebo MasterCard
   • v hotovosti při převzetí (osobním odběru) ve Výdejním místě,
   • na dobírku při převzetí zboží.
  4. Společně s kupní cenou je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také veškeré náklady spojené s balením a dodáním Zboží dle aktuálního ceníků uvedeného k okamžiku odeslání objednávky na Internetové stránce.
  5. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží.  V případě neuhrazení Kupní ceny řádně a včas dle těchto VOP, kupní smlouva bez dalšího zaniká, čímž není dotčeno právo prodávajícího na náhradu způsobené škody včetně veškerých nákladů spojených s jejím uplatněním.
 2. PODMÍNKY DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Dostupnost zboží prezentovaného na Internetové stránce je vázána na skladové zásoby a prodávající dostupnost zboží negarantuje.
  2. Veškerá vyobrazení zboží na Internetové stránce jsou pouze orientační a rozhodující je vždy popis zboží uvedený u příslušné položky Internetového obchodu na Internetové stránce. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za nesoulad zboží s jeho vyobrazením na Internetové stránce.
  3. Aby byla zajištěna dostupnost zboží co největšímu počtu zákazníků, je prodávající oprávněna předem stanovit maximální limity odběru jednotlivých položek zboží jedním Zákazníkem a/nebo pro určité časové období. Tímto ustanovením však není dotčeno právo prodávajícího v případě individuální poptávky velkého množství jednoho druhu zboží toto zboží nedodat, případně počet poptávaných kusů omezit na rozumnou míru. Stanovení velkého množství je vždy na rozumné úvaze prodávajícího, a to s přihlédnutím k ceně zboží, druhu, skladovým zásobám, možnostem dopravy apod. O nedoručení nadlimitního objemu Zboží dle příslušné Objednávky, či o omezení tohoto objemu ze strany prodávajícího bude zákazník vždy předem vyrozuměn.
  4. Při poptávce zboží na váhu si prodávající vyhrazuje právo na dodání zboží s váhovou odchylkou. SProdávající však vyvine nejvyšší úsilí, aby odchylka byla co nejnižší a co nejvíce se blížila požadované váze v poptávce zákazníka.
  5. Pokud u zboží, jehož cena je určena podle váhy za měrnou jednotku a jehož povaha to umožňuje, Zákazník poptává počet kusů namísto váhového množství, prodávající dodá požadovaný počet kusů. Cena pak bude stanovena podle váhy poptávaného počtu kusů takového zboží.
  6. Veškeré zboží je dodáváno v obalech způsobilých pro přepravu příslušného druhu potravin či nápojů.

DORUČENÍ ZBOŽÍ

 1. Zákazník je při objednávce zboží povinnen závazně zvolit jím vybraný způsob doručení (odběru) zboží a případně řádně a úplně uvést svoji adresu pro doručení.
 2. Zboží zakoupené prostřednictvím Internetového obchodu může být doručeno pouze jedním z následujících způsobů:
  • prostřednictvím vlastní zásilkové služby prodávajícího,
  • prostřednictvím zásilkové/balíkové služby externí zásilkové společnosti nebo
  • osobním odběrem ve Výdejním místě.
 3. V případě doručování způsobem dle odst. 11.2 písm. a) nebo b) tohoto článku shora bude zboží doručeno k hlavnímu vstupnímu vchodu do budovy, či na nejbližší veřejně přístupné místo u budovy (např. brána oplocení pozemku přiléhajícího k budově), jejíž adresa byla uvedena v Objednávce jako místo doručení.
 4. Prodávající usiluje o doručení zboží v požadovaném čase, avšak nenese žádnou odpovědnost za nedoručení zboží včas, pokud toto bylo způsobeno skutečnostmi, které s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl prodávající bez vynaložení nepřiměřených nákladů ovlivnit.
 5. Zboží je v místě doručení oprávněna převzít pouze osoba plně svéprávná, která řidiči/doručovateli zásilkové společnosti či prodávajícího (dále jen „Doručovatel“) sdělí číslo objednávky, zaplatí na dobírku celou částku Kupní ceny zboží či prokáže předchozí zaplacení celé částky kupní ceny zboží jiným způsobem.
 6. V případě, že v dohodnutém čase a na místě určeném Zákazníkem nebude osoba způsobilá k převzetí zboží, zanechá Doručovatel na místě oznámení o uskutečněném pokusu o doručení a informaci, že pro opětovné doručení je Zákazník povinen kontaktovat zásilkovou společnost či prodávajícího.
 1. KVALITA ZBOŽÍ, VADY ZBOŽÍ A NÁROKY Z NICH VYPLÝVAJÍCÍ
  1. Prodávající ručí za kvalitu dodaného zboží do data spotřeby uvedeného na příslušném výrobku či jeho obalu nebo pro příslušný výrobek na Internetových stránkách.
  2. Podmínkou odpovědnosti prodávajícího za případné vady zboží je dodržení (i) těchto VOP, (ii) platných právních předpisů, (iii) pokynů pro nakládání se zbožím uvedených na jeho obalu, připojeném informačním letáku nebo na Internetové stránce a (iv) přiměřených skladovacích a užitných podmínek pro potravinářské produkty (Zboží) u zákazníka. Prodávající neodpovídá za vady na kvalitě Zboží způsobené porušením povinností zákazníka dle těchto VOP, zejména jeho nesprávným skladováním či zacházením s ním.
  3. Zákazník je povinen zkontrolovat dodané zboží bez zbytečného odkladu po jeho doručení. V případě mechanického poškození obalu dodávky Zboží sepíše za přítomnosti Doručovatele záznam o poškození zásilky a nechá si tuto skutečnost touto osobou potvrdit.
  4. Případné vady dodávky týkající se množství, druhu objednaného zboží, správnosti vystavené účtenky, ale i případné zjevné vady zboží, je zákazník povinen reklamovat u prodávajícího zboží podléhěající rychlé zkáze nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od převzetí takového Zboží Zákazníkem.
 2. VRÁCENÍ ZBOŽÍ
  1. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Pro vyloučení všech pochybností se dále konstatuje, že nelze vrátit Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, Zboží, které je poškozené, nese znaky používání či je jinak znehodnoceno nebo jehož obal je porušen.
  2. Pro vyloučení všech pochybností a nejasností Zákazník bere na vědomí, že v případě vracení Zboží podle tohoto článku je z hlediska vrácení Kupní ceny zboží Zákazníkovi rozhodná Kupní cena, kterou Zákazník uhradil v okamžiku úhrady Kupní ceny vraceného Zboží.
  3. Ustanovením tohoto článku nejsou dotčena jakákoli práva a povinnosti Zákazníka, která pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo VOP ve vztahu k uplatnění práv zákazníka z odpovědnosti za vady Zboží (reklamace vadného zboží).
  4. Do doby převzetí Zboží Zákazníkem je prodávajcí oprávněn kdykoli od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupní cenu Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, bezhotovostním převodem na bankovní účet určený Zákazníkem.
  5. Je-li společně se zbožím zákazníkovi poskytnut i dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva účinnosti a Zákazník je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Tyto VOP upravují podmínky koupě a prodeje zboží v Internetovém obchodě a okamžikem uzavření Kupní smlouvy se Zákazníkem se stávají nedílnou součástí Kupní smlouvy.
  2. VOP se řídí českým právním řádem a k řešení sporů v souvislosti s prodejem zboží v Internetovém obchodě jsou příslušné věcně a místně příslušné soudy ČR.
  3. V případě rozporu české a anglické verze obsahu VOP nebo Internetové stránky je rozhodující česká verze.
  4. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane nebo bude takovým shledáno, použije se namísto takového neplatného ustanovení, ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto VOP není dotčena platnost a účinnost jejich ostatních ustanovení.
  5. Změny a doplňky Kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu. Písemná forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle Kupní smlouvy nebo těchto VOP či v souvislosti s nimi.
  6. Jestliže prodávající v případě jednotlivého nebo opakovaného porušování VOP neuplatnila svoje práva, která jí v důsledku porušení vznikla, v žádném případě takový postup nelze považovat za vzdání se práva a neovlivňuje to práva prodávajícího toto plnění vymáhat. Jestliže prodávající promine porušení některého ustanovení VOP, nebude to chápáno jako prominutí příštích porušení těchto ustanovení, ani jiných porušení jiných ustanovení VOP.
  7. Prodávající neodpovídá za porušení těchto VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Prodávající je oprávněn kdykoli změnit VOP, přičemž nové znění VOP je účinné okamžikem jejich zveřejnění na Internetové stránce. Má se za to, že zákazník, který objednává zboží prostřednictvím Internetového obchodu poté, co změna VOP nabyla účinnosti, s novým zněním VOP souhlasí.
  8. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  9. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Prodávající je oprávněn prodej Zboží v Internetovém obchodě či poskytování Služby kdykoli ukončit.
  10. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
  11. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. března 2018